Politika privatnosti

Pravila o zaštiti podataka

U ovim Pravilima o zaštiti podataka – Politici privatnosti (dalje: “Politika ”) objašnjeno je na koji način Liber Novus d.o.o. Beograd, prikuplja Vaše podatke o ličnosti, kako se ti podaci koriste i ko upravlja njima. Liber Novus d.o.o. se trudi da zaštiti Vašu privatnost i sigurnost Vaših podataka o ličnosti.

Rukovalac podacima o ličnosti

Liber Novus d.o.o. Beograd je rukovalac podacima o ličnosti, odnosno subjekt koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju podaci o ličnosti, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: Zakon).

Definicije:

Lica su sva fizička lica koja nam poveravaju svoje podatke o ličnosti. 

Sajt je web sajt na adresi: www.biofieldcare.rs

Korisnik sajta je svako lice koje pristupi našem Sajtu.

Naručilac proizvoda je fizičko lice koje naručuje proizvode putem Sajta.

Podatak je informacija o ličnosti odnosno na podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno na osnovu tih podataka.

Poverenik je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, sa sedištem u Beogradu, ulica Bul. kralja Aleksandra br.15.

Politika kolačića su posebna pravila o prikupljanju pojedinih podataka o ličnosti na Sajtu putem kolačića, koja čine sastavni deo Politike privatnosti.

Saglasnost je pristanak na obradu podataka o ličnosti koja se daje samim pristupom na Sajt i ostavljanjem podataka putem Sajta ili drugim putem na adresu Liber Novus d.o.o. Beograd.

Kako i kada prikupljamo vaše podatke o ličnosti

Podatke prikupljamo prevashodno od Vas i to kada posetite naš Sajt, kada vršite naručivanje proizvoda ili kada nam na drugi način nam dostavite Vaše podatke o ličnosti.

Svaki način prikupljanja podataka ima svoju svrhu i pravni osnov, a prikupljeni podaci se čuvaju kao poverljivi.

Na pojedinim mestima na ovom sajtu mogu postojati linkovi do drugih sajtova koji ne pripadaju i nisu pod kontrolom Liber Novus d.o.o. Beograd. Činjenica da su pojedini linkovi eventualno postavljeni na Sajt ne znači odgovaramo za pristup tim sajtovima niti možemo da utičemo kako vlasnici tih sajtova prikupljaju podatke o ličnosti.

Svrha i osnov podataka o ličnosti koji se prikupljaju

Naručioci proizvoda

Svrha: Ukoliko naručilac želi da putem Sajta poruči neki od proizvoda biće neophodno da dostavi određene podatke o ličnosti kako bi mogli da pružimo uslugu i isporučimo proizvod.

Podaci: Ime i prezime naručioca, adresa naručioca, email adresa, telefon i drugi podaci o ličnosti koje naručilac unosi u narudžbenicu na sajtu.

Osnov: Obrada je neophodna za zaključenje ugovora o prodaji. Bez pribavljanja podataka ugovor se ne bi mogao zaključiti.

Korisnik sajta:

Svrha: Ukoliko korisnik Sajta želi da se putem Sajta kontaktira Liber Novus d.o.o. Beograd.

Podaci: Bilo koji podatak koji Korisnik sajta sam odluči da dostavi slanjem e mail poruke/upita.

Osnov: Obrada je neophodna za odgovor na e mail poruku/upit.

Osim ovde navedenih podataka, pojedine podatke o ličnosti prikupljamo i putem kolačića u skladu sa “politikom kolačića”.

Svi prethodno navedeni podaci se mogu obrađivati uz automatizovano donošenje odluka, uključujući profilisanje. Profilisanje je svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, korišćenjem algoritma. Može doći do automatizovanog donošenja odluka, koje uključuje i profilisanje na osnovu podataka koje ste nam već dali. Ukoliko se ne slažete sa odlukom, imate prava predviđena odredbama Zakona.

Gde i kako se vaši podaci čuvaju

Liber Novus d.o.o. Beograd se postarao za primenu tehničkih mera u cilju zaštite ličnih podataka od neovlašćenog ili nezakonitog obrađivanja, kao i od slučajnog gubitka ili pristupa Vašim podacima o ličnosti.

Pristup mestima gde su pohranjeni podaci o ličnosti je ograničen sa funkcijama kontrolisanja bezbednosti pristupa. Samo zaposleni Liber Novus d.o.o. Beograd koji imaju ovlašćenje za pristup podacima mogu pristupiti podacima. Liber Novus d.o.o. Beograd razume značaj podataka o ličnosti i primenjuje interne procedure za njihovu zaštitu.

Sa kim možemo da delimo vaše podatke

Podaci o ličnosti se ne dele sa bilo kojim trećim licima, sa izuzetkom u slučajevima navedenim u ovom odeljku:

1. Podaci o ličnosti koje je Liber Novus d.o.o. Beograd prikupio od Kandidata za zaposlenje se dostavljaju nadležnim organima.

U pojedinim situacijama lični podaci mogu biti podeljeni sa trećim licima da kojima imamo ugovore o čuvanju poverljivih podataka (IT stručnjaci, pružanje advokatskih usluga, knjigovođe ili radi obezbeđenja pružanja ostalih usluga).

Rok čuvanja podataka o ličnosti i njihova bezbednost

Rukovalac čuva podatke u samo u onom roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade osim ukoliko je rok čuvanja podataka propisan zakonom u kom slučaju Rukovalac takve podatke čuva u propisanom roku nakon čega se podaci brišu.

Liber Novus d.o.o. Beograd će podatke o ličnosti, koji su prikupljeni u cilju izvršenja prava i obaveza iz poslovnog odnosa, obrađivati sve dok traje poslovni odnos sa licem na koje se podaci odnose, osim u slučajevima kada postoji obaveza da se to podaci čuvaju i nakon okončanja poslovne saradnje u skladu sa odredbama Zakona, postojanja saglasnosti lica ili vodjenja postupka pred nadležnim organom.

U slučaju da se podaci o ličnosti obrađuju isključivo na osnovu saglasnosti lica na koje se odnose, podaci će biti sačuvani do povlačenja iste saglasnosti.

Podatke koje dostavi Kandidat za posao čuvamo dve godine od dostavljanja podataka.

Za slučaj da je pokrenut postupak pred nadležnim organom (sudski, upravni ili drugi podaci o ličnosti se mogu čuvati do kraja takvog postupka.

Vaša prava kao lica na koje se podaci odnose

Lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju ima zakonom zagarantovana prava:

Pravo na pristup podacima

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, kao i da zahteva pristup tim podacima (o svrsi obrade, o pravnom osnovu, o kategoriji podataka, o pravu na ispravku/ brisanje podataka o ličnosti i druga prava predviđena Zakonom. Odgovor na tražene informacije pružićemo najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. Ukoliko je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se učestalo ponavlja, Liber Novus d.o.o. Beograd može naplatiti nužne administrativne troškove postupanja po Vašem zahtevu ili odbiti da postupi po zahtevu, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pravo na ispravku podataka

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti isprave.

Pravo na brisanje podataka

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu u sledećim slučajevima:

– ako podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;

– ako je lice na koje se podaci odnose opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila;

– lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu;

– podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;

– ako podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza rukovaoca.

Pravo na ograničenje obrade podataka

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane rukovaoca u slučaju da to lice osporava tačnost podataka o ličnosti; ili ako je obrada nezakonita; ili rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade; ili je lice na koje se podaci odnose podnelo prigovor na obradu.

Pravo na prigovor

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese Rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, koja se vrši u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca, kao i koja se vrši u cilju ostvarenja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, uključujući i profilisanje koje se zasniva na tim odredbama.

Pravo na opoziv saglasnosti

Ukoliko se obrada podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, saglasnost možete povući u svako doba. Saglasnost možete povući isključivo slanjem mejla na info@biofieldcare.rs ili upućivanjem dopisa na adresu: Beograd, ul. Gospodar Jevremova 29 (tekst opoziva je neformalan i treba da sadrži dovoljno podataka koji omogućavaju sprovođenje opoziva). Registraciju opoziva dalje obrade podataka ćemo sprovesti u najkraćem roku (opoziv će biti evidentiran tako da se dalja obrada podataka neće sprovoditi). Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade podataka na osnovu date saglasnosti, pre njenog povlačenja.

Pravo na prenosivost

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podatke prenese drugom rukovaocu ako je obrada zasnovana na pristanku, ili se obrada vrši automatizovano.

Pravo na podnošenje Pritužbe Povereniku

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona. Obrasci za podnošenje pritužbe Povereniku mogu se naći na internet stranici Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Kontakt

Za sva pitanja, zahteve i informacije u vezi sa obradom Podataka i ostvarivanjem zaštite prava u ovoj oblasti, molimo Vas da nam se obratite na:

E mail adresu: info@biofieldcare.rs

Telefon: 063-393-202

Adresa: Liber Novus d.o.o., Strahinjića Bana 52b/1, 11158 Beograd

Korpa0
Nema proizvoda u korpi.
Nastavi kupovinu
0